Piotr Przedpełski

adwokat

Specjalizuję się w prawie karnym gospodarczym i prawie podatkowym.
W pracy staram się łączyć znajomość prawa z wiedzą z zakresu psychologii i kryminalistyki...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sprawozdanie z działalności jednostki – czy musi być podpisane do dnia 31 marca?

Piotr Przedpelski28 marca 2019Komentarze (0)

Przepis art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, a także spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami, ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność, są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki (sprawozdanie finansowe – pisałem o nim wcześniej tutaj).

Sprawozdanie z działalności jednostki

Z powyższego przepisu wynika jasno, że sprawozdanie z działalności jednostki powinno być sporządzone przez kierownika jednostki jednocześnie z rocznym sprawozdaniem finansowym

Kierownik jednostki musi zatem sporządzić to sprawozdanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku kalendarzowego, czyli do dnia 31 marca, przy czym powinien tego dokonać jednocześnie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzane jest przed tym terminem to także sprawozdanie z działalności jednostki, realizując ustawowy wymóg jego sporządzenia wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, powinno być sporządzone przed tym terminem.

Sprawozdanie z działalności jednostki w przypadku organu wieloosobowego powinno być zawsze podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki lub spółdzielni, niezależnie od zapisów dotyczących zasad jej reprezentacji zawartych w umowie lub statucie.

Co istotne sprawozdania tego nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Za datę sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki należy uznać datę złożenia ostatniego wymaganego podpisu, gdyż dopiero w tym momencie można uznać, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami.

Powyższe wynika z faktu, że sporządzone sprawozdanie z działalności jednostki to sprawozdanie zawierające wszystkie elementy wymagane ustawą, a do nich należą niewątpliwie także wszystkie wymagane podpisy.

Oznacza to, że brak choćby jednego z wymaganych ustawą podpisów powoduje, że sprawozdania z działalności jednostki nie można uznać za sporządzone.

Przed wejściem w życie przepisów dotyczących elektronicznych sprawozdań z działalności jednostki, czyli przy składaniu podpisu w sposób tradycyjny zdarzały się przypadki, że sprawozdanie to posiadające datę jego podpisania oznaczoną na dzień 31 marca, było faktycznie podpisywane w kwietniu, maju lub czerwcu.

Obecnie jednak daty złożenia podpisu nie da się antydatować, gdyż jego złożenie jest automatycznie odnotowywane (z podaniem dnia i godziny)

Wobec tego dla sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki wymagane jest jego podpisanie przez wszystkich zobowiązanych w dacie podpisania przez nich rocznego sprawozdania finansowego.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują odmowy podpisania przez zobowiązanego sprawozdania z działalności jednostki.

Konsekwencją niepodpisania sprawozdania z działalności jednostki w ustawowym terminie może być odpowiedzialność karna określona przepisem art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania z działalności lub jego sporządzenia niezgodnie z przepisami ustawy podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Poczytaj też koniecznie o czynnym żalu >>

Piotr Przedpełski
adwokat

Photo by Scott Graham on Unsplash

***

Sprawozdanie finansowe – czy zawsze powinno być podpisane do dnia 31 marca?

Przepis art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinna sporządzić sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku kalendarzowego, czyli do dnia 31 marca [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Piotr Przedpełski Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Piotr Przedpełski Kancelaria Adwokacka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: