Piotr Przedpełski

adwokat

Specjalizuję się w prawie karnym gospodarczym i prawie podatkowym.
W pracy staram się łączyć znajomość prawa z wiedzą z zakresu psychologii i kryminalistyki...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przepis art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, a także spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami, ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność, są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki (sprawozdanie finansowe – pisałem o nim wcześniej tutaj).

Sprawozdanie z działalności jednostki

Z powyższego przepisu wynika jasno, że sprawozdanie z działalności jednostki powinno być sporządzone przez kierownika jednostki jednocześnie z rocznym sprawozdaniem finansowym

Kierownik jednostki musi zatem sporządzić to sprawozdanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku kalendarzowego, czyli do dnia 31 marca, przy czym powinien tego dokonać jednocześnie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzane jest przed tym terminem to także sprawozdanie z działalności jednostki, realizując ustawowy wymóg jego sporządzenia wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, powinno być sporządzone przed tym terminem.

Czytaj dalej >>>

Przepis art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinna sporządzić sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku kalendarzowego, czyli do dnia 31 marca.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w przypadku organu wieloosobowego powinno być zawsze podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki lub spółdzielni, niezależnie od zapisów dotyczących zasad jej reprezentacji zawartych w umowie lub statucie.

Czytaj dalej >>>

Przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują szczególny rodzaj czynnego żalu (o czynnym żalu pisałem ostatnim razem) uregulowany w przepisie art. 16a kodeksu karnego skarbowego, który umożliwia Ci jako sprawcy uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej, gdy przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostało popełnione przez Ciebie przy użyciu deklaracji podatkowej (zeznania podatkowego) oraz skutkowało uszczupleniem podatku objętego tą deklaracją (zeznaniem).

W takim przypadku jesteś chroniony przed odpowiedzialnością za złożenie pierwotnie nierzetelnej deklaracji (zeznania) zawierającej dane niezgodne z rzeczywistością, która następnie jest przez Ciebie korygowana.

Korekta deklaracji

Ten szczególny rodzaj czynnego żalu ma jednak znacznie węższy zakres zastosowania w porównaniu do czynnego żalu przewidzianego w przepisie art. 16 kodeksu karnego skarbowego, gdyż ten ostatni może być stosowany do wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Czytaj dalej >>>

Przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują instytucję, która umożliwia Ci jako sprawcy uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej pomimo popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Taką instytucją jest tzw. czynny żal uregulowany w przepisie art. 16 kodeksu karnego skarbowego, który dotyczy wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Czynny żal

Szczególnym rodzajem czynnego żalu jest instytucja uregulowana w przepisie art. 16a kodeksu karnego skarbowego, która odnosi się jednak tylko do przestępstw lub wykroczeń skarbowych popełnionych przy użyciu deklaracji podatkowej (zeznania podatkowego) oraz skutkujących uszczupleniem podatku objętego tą deklaracją (zeznaniem).

Czytaj dalej >>>

W przypadku zatrzymania i postawienia zarzutów jednym z podstawowych pytań, jakie zadaje sobie podejrzany jest pytanie – wyjaśniać czy milczeć?

Prawidłowa odpowiedź jest identyczna jak ta w znanej mi opowieści o doświadczonym adwokacie, który na każde skomplikowane pytanie odpowiadał – to zależy…

Przesłuchanie podejrzanego wyjaśniać czy milczeć

Wobec tego musisz przyjąć, że odpowiedź na to pytanie zawsze zależy od konkretnych okoliczności sprawy oraz przyjętej linii obrony.

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu postępowania karnego powinieneś zostać poinformowany o przyczynach zatrzymania, a z treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów dowiesz się, o jakie konkretnie przestępstwo jesteś podejrzany.

Czytaj dalej >>>